manometar

Merenje pritiska je analiza primenjene sile tečnostima (tečnim ili gasnim) na površini. Pritisak se obično meri u jedinicama sile po jedinici površine.

Mnoge tehnike su razvijene za merenje pritiska i vakuuma. Instrumenti koji se koriste za merenje i prikazivanje pritiska u integralnoj jedinici se nazivaju merilci pritiska ili vakuumski merači. Manometar je dobar primer, jer koristi kolonu tečnosti kako za merenje tako i za pokazivanje pritiska. Takođe, široko korišćeni merač Bourdona je mehanički uređaj koji mjeri i indicira i verovatno je najpoznatiji tip merača.

Merač vakuuma je merač pritiska koji se koristi za merenje pritiska manji od atmosferskog pritiska okoline, koji je postavljen kao nulta tačka, u negativnim vrednostima (npr.: -15 psig ili -760 mmHg jednak je ukupnom vakuumu). Većina mjerača mjeri pritisak u odnosu na atmosferski pritisak kao nultu tačku, tako da se ovaj oblik očitavanja jednostavno naziva "pritisak pritiska". Međutim, nešto veće od ukupnog vakuuma je tehnički oblik pritiska. Za vrlo precizna očitavanja, posebno pri veoma niskim pritiscima, može se koristiti merač koji koristi potpuni vakuum kao nultu tačku, čime se daje očitavanje pritiska u apsolutnoj skali.